فرصتهای تجاری

در حوزه تجارت الکترونیک فرصتهای تجاری به کلیه نقاطی گفته می‌شود که در آنها صاحبان کسب و کار بتوانند موقعیت خود را ارتقاء دهند و به مزایای بیشتری دست یابند. برای شناسایی این فرصت‌ها باید بسیار تیزبین و دقیق بود.

اگر در شناسایی فرصتهای تجاری تنها کمی کوتاهی کنند این فرصت‌ها به سرعت توسط رقبا شناسایی شده و ممکن است صاحبان کسب و کار شانس خود را برای به دست آوردن درآمد بیشتر، مشتریان بیشتر و یا خیلی موارد دیگر از دست دهند.

۱۶ خرداد ۱۳۹۵
استراتژی تجارت الکترونیک

استراتژی حفظ و بقا در تجارت الکترونیک

استراتژی تجارت الکترونیک هر ساختمان بلندی با یک چهارچوب استوار و هر درخت بلندی با یک ریشه شروع شده است. […]